Salgsbetingelser

SALGSBETINGELSER 2023

 1. Generelle betingelser:
  a. Disse salgsbetingelsene gjelder for alle avtaler inngått mellom Labhuset AS og kunden.
  b. Eventuelle avvik fra disse betingelsene må avtales skriftlig mellom partene.
 1. Priser og betaling:
  a. Alle priser er oppgitt i NOK og ekskluderer eventuell merverdiavgift, gebyrer og frakt.
  b. Betaling skal skje innen 15 dager etter fakturadato.
  c. Ved forsinket betaling belastes kjøper forsinkelsesrente i h.t. Lov om renter ved forsinket
  betaling fra forfall til betaling har funnet sted.
  d. Ved forsinkelse som skyldes forhold kjøper er ansvarlig for skal betaling skje i h.t.
  opprinnelig tidsplan.
  e. Krever kjøper bankgaranti, belastes kjøper kostnadene i forbindelse med dette.
  f.  Labhuset AS kan etter avtale forsikre salgsgjenstanden under transport for kjøpers
  regning.
 2. Levering:
  a. Leveringstidspunkt og -sted avtales mellom partene.
  b. Eventuelle fraktkostnader påløper kunden, med mindre annet er avtalt.
  c. Risikoen for varen overføres til kunden ved levering.
 1. Reklamasjon og retur:
  a. Kunden skal umiddelbart etter mottak av varen undersøke den for eventuelle feil eller
  mangler.
  b. Eventuelle reklamasjoner må meldes skriftlig til Labhuset AS innen 15 dager etter mottak
  av varen.
  c. Ved gyldig reklamasjon vil Labhuset AS erstatte eller reparere varen etter eget skjønn.
  Reklamasjonsretten omfatter ikke ordinært vedlikehold, deler og arbeid som er en følge
  av normal slitasje.
 1. Eierskapsrett:
  Labhuset AS forbeholder seg eierskapsretten til varen inntil full betaling er mottatt.
 1. Reparasjon:
  a. Reparasjon etter utløp av reklamasjonsfrist eller av feil som ikke faller inn under kjøpers reklamasjonsrett, bekostes i sin helhet av kjøper. Dette er en ordinær reparasjonsavtale, der kjøper bærer alle kostnader.
  b. For slike reparasjoner har kjøper en reklamasjonsrett på 6 måneder for den/de feil som er utbedret, fra det tidspunkt varen ble ferdig reparert og stilt til kjøpers disposisjon for avhenting eller fra det tidspunkt den er overlevert selvstendig fraktfører for forsendelse til kjøper.
  c. Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort inngrep i varen uten Labhuset AS’ samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strømforsyning eller andre ytre påvirkninger.
  d. Dersom kjøper ved en reklamasjon ikke har gjort opp forfalt kjøpesum, kan Labhuset AS utsette utbedring av mangel inntil forfalt kjøpesum er betalt.
 2. Erstatning:
  Ved mislighold av kjøpekontrakten kan den part som rammes bare kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter bestemmelsene i Lov om kjøp med følgende begrensninger:
  a. Det dekkes ikke noen form for indirekte tap så som tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap (tap fordi man ikke kan nyttiggjøre seg produktet), tap grunnet at kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller skade på annet enn produktet.
  b. Erstatningen kan ikke overstige kontraktssummen.
 3. Salgspant:
  Labhuset AS har salgspant i de solgte gjenstander til sikkerhet for sitt krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger.
 1. Konfidensialitet:
  Begge parter forplikter seg til å behandle all informasjon som utveksles i forbindelse med avtalen konfidensielt.

10. Retur/kreditering:
a. Retur av kjøpt utstyr kan bare skje etter skriftlig samtykke fra Labhuset as, og for kjøpers risiko og regning. Retur av vare med kjøpesum under kr. 2.000 eller varer med begrenset holdbarhet aksepteres ikke.
b. Retur krediteres med en andel av kontraktssummen fastsatt av Labhuset AS der det hensyntas tapt bruttofortjeneste og påførte kostnader, maksimalt 70 % av salgssummen.

 1. Force majeure:
  Ingen av partene skal holdes ansvarlig for manglende oppfyllelse av avtalen som følge av force majeure-hendelser utenfor deres kontroll.
 1. Tvisteløsning:
  a. Eventuelle tvister mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger.
  b. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten avgjøres ved Oslo domstol i henhold
  til norsk lov.