Aktsomhets-
vurderinger

Aktsomhetsvurderinger

Redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger 2023

Stortinget har vedtatt åpenhetsloven, som gjelder fra 1.juli 2022. Loven gjelder i Norge og Europa. Åpenhetsloven skal sikre at selskaper får oversikt over hvilken risiko de kan utgjøre for arbeidstakere i leverandørkjeder. Formålet med åpenhetsloven er å gjøre arbeidsforholdene for arbeidstakere bedre.

Loven pålegger selskaper å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og offentliggjøre informasjon. Du som forbruker, næringsdrivende eller privatperson kan nå be om å få informasjon om virksomheters arbeid med hvordan virksomheten håndterer risikoen for menneskerettighetsbrudd.

Labhuset AS er opptatt av anstendige arbeidsforhold og at ivaretakelse av miljøet ivaretas gjennom hele vår forsyningskjede. Vi gjør dette ved å bruke og overholde gjeldende forskrifter. Det er viktig for oss at våre leverandører også aksepterer prinsippene og verdiene i våre etiske retningslinjer.

Vi etterspør etiske retningslinjer fra alle nye og eksisterende leverandører av produkter vi selger. Hvis de ikke har dette, ber vi om at de signerer dokumentet: «Etiske retningslinjer for leverandører til Labhuset AS». Vi forventer at våre samarbeidspartnere etterlever kravene i dette.

Ved evaluering av våre leverandører og når vi inngår nye avtaler med dem, vil vi nøye vurdere både selskapet og produksjonslandet. Dette vil inkludere en grundig risikovurdering for å avdekke eventuell høy risiko for uetiske arbeidsforhold før vi inngår avtaler med nye leverandører.

Dersom vi oppdager eller observerer betydelig risiko for uanstendige arbeidsforhold og brudd på menneskerettighetene hos nåværende eller potensielle leverandører, vil vi vurdere vårt fremtidige samarbeid.

FNs bærekraftsmål

Når det kommer til sosiale og bærekraftige spørsmål, er like muligheter for utdanning, sikkerhet, tilgang til mat og medisiner av avgjørende betydning. Vi håper at Åpenhetsloven vil bidra til å skape tryggere arbeidsforhold for ansatte.